Müügitingimused

Müügitingimuste käesolev redaktsioon on kehtiv alates 31.03.2018.

 

1. MÕISTED

 

Admin keskkond – parooliga kaitstud internetikeskkond, mida Kaupmees kasutab Kaupade ja Müügilepingute haldamiseks, Kauba transpordi- ja maksetingimuste määramiseks ning muudeks Müügitingimustest tulenevate kohustuste täitmiseks vastavalt keskkonna funktsioonidele.

Kaup – Kodulehe kaudu Shoppa vahendusel müüdav Kaupmehe kaup, mida müüakse esmakasutusse (Kaup peab olema uus).

Kaupmees – Kodulehel registreeritud ettevõtja, kes soovib müüa ja/või kes müüb Shoppa pakutavat kauplemiskeskkonda kasutades Kodulehe vahendusel oma Kaupu.

Koduleht – internetikeskkond ja e-pood domeenil www.shoppa.ee ja selle alalehed.

Marginaal – Kauba Müügilepingu järgne hinnalisa, mille Shoppa lisab Müügilepingust tulenevale Kauba hinnale enne Kauba Ostjatele pakkumise avaldamist lõpphinnaga. Marginaali suurus määratakse Shoppa poolt ning see võib kauba grupist sõltuvalt erineda.

Müügileping – Shoppa ja Kaupmehe vahel Admin keskkonna kaudu märgitud tingimustel sõlmitav leping Kauba ostmiseks ja müügiks. Müügileping sõlmitakse pärast Ostjalt ostutellimuse saamist.

Müügilepingu tingimused – Müügilepingus (Shoppa ostutellimusel) määratud spetsiifilised tehingu tingimused (sh Kauba hind, kaubakood, kauba variant nt värvus, suurus jne).

Müügitingimused – käesolevad tingimused, mida Kaupmees ja Shoppa Kodulehe kasutamisel ja Kodulehe vahendusel tehingute ja toimingute tegemisel peavad järgima. Müügitingimustega nõustumisel loetakse Shoppa ja Kaupmehe vahel sõlmituks teenuste osutamise ja kaupade müügi raamleping.

Ostja – Kodulehe füüsilisest või juriidilisest isikust kasutaja, kes Kodulehte kasutades soovib Kaupu osta või kes on Kauba ostu sooritanud. Ostja võib olla Kodulehel registreeritud või registreerimata

Shoppa – SHOPPA OÜ, Eesti Vabariigi seaduste alusel asutatud ja tegutsev ja Kodulehte haldav äriühing, registrikood 11630810, asukoht Põikmäe 4, Tänassilma, Saku vald, Harjumaa, 76406, Eesti Vabariik, e-posti aadress info@shoppa.ee.

Müügitingimustes ainsuses olevad sõnad ja mõisted võivad hõlmata ka mitmust ning vastupidi. Shoppa ja Kaupmees koos nimetatud ka kui „Pooled“ ja eraldi kui „Pool“.

 

2. MÜÜGITINGIMUSTE KEHTIVUS JA KOHALDAMINE

 

2.1. Müügitingimused kehtivad Kodulehe kasutamise tüüptingimuste ning üldiste ostu-müüki reguleerivate täiendavate lepingutingimustena Shoppa ja Kaupmehe vahel sõlmitavate igakordsete Müügilepingute suhtes. Kaupmeheks registreerumisega annab Kaupmees tagasivõtmatu ja tingimusteta nõusoleku Müügitingimuste aktsepteerimiseks. Müügilepingule kehtivad Müügitingimused, mis olid kehtivad ja avaldatud Kodulehel Müügilepingu sõlmimise hetkel. Shoppa võib Müügitingimusi muuta peatükis 16 toodud viisil

2.2. Kaupmees kohustub Kodulehe kaudu kauplemisel ja Müügilepinguid täites lisaks Müügitingimustele täitma ka kehtivaid Kodulehe reegleid (edaspidi: “Kodulehe reeglid”), millega antakse Kodulehe kasutamiseks ja Kodulehe kaudu kauplemiseks täiendavaid juhised. Kodulehe reeglid on Müügitingimuste lahutamatuks osaks ja need on Kaupmeestele kättesaadavad Kodulehe avalehel rubriigis Shoppa.ee kasutustingimused. Müügitingimuste ja Kodulehe reeglite vastuolu korral prevaleerivad Kaupmehe ja Shoppa vahelistes suhetes Müügitingimused.

 

3. KAUPLEMISKESKKOND

 

3.1. Shoppa ostab Kaupmehelt Kaupu edasimüügiks Ostjatele Müügitingimustes ja Müügilepingus kokkulepitud tingimustel. Shoppa võimaldab Kaupmeestel Müügilepingu sõlmimiseks Shoppaga kasutada Admin keskkonda.

3.2. Müügileping sõlmitakse Kaupmehe ja Shoppa vahel ning Kaupmees kinnitab, et ta on teadlik, et Müügileping sõlmitakse Ostjalt Kodulehe kaudu saadud ostutellimuse või Shoppa enda ostutellimuse alusel ja Kaupmehe poolt Shoppale Kauba kohta esitatud andmetele tuginevalt. Shoppa müüb Kauba edasi Ostjale. Ostjale Kauba müümisest tulenevate õiguste ja kohustuste realiseerimise ja võetavate riskide eest vastutab Kaupmees Shoppa eest vastavalt Müügitingimustele.

3.3. Shoppa ei taga, et Kodulehel olevat kauplemiskeskkonda ja Admin keskkonda on võimalik kasutada kõigi veebisirvijate ja arvutitarkvaradega või kõiki mobiilseid seadmeid kasutades.

3.4. Müügilepingut saab sõlmida Kaupade tarneks ja Shoppale üleandmiseks järgmistesse riikidesse: Eesti Vabariik. Shoppa võib Müügilepingu alusel ostetud Kaupu tarnida edasi välisriikidesse.

 

4. KAUBA PAKKUMISE TINGIMUSED

 

4.1. Kaupmehe pakutav Kaup peab vastama kehtestatud nõuetele, olema sihipärasel kasutamisel ohutu Ostja elule, tervisele ja varale ning selliste omadustega, mida Ostja tavaliselt õigustatult eeldab.

4.2. Kauba pakkumiseks sisestab Kaupmees Admin keskkonda või saadab Shoppale eraldi Shoppa poolt nõutavas formaadis (võimalik on ka XML liidestus, loe lähemalt siit) vähemalt järgmised andmed:
Kauba kirjeldus ja omadused (toote nimetus, toote omadused - mõõtmed, tehnilised näitajad, kaal, värv jms);Fotod ja joonised Kauba kohta, võimalusel kasutusjuhend, video Kauba kohta, arvestades, et mistahes selline materjal peab olema kvaliteetne ja õige;Kauba hind müügil Shoppale (s.o kauba hind, millega Shoppa soetab Kauba Kaupmehelt), sisaldamata käibemaksu. Kauba hind ei sisalda transpordikulu Kaupmehe laost Shoppale või Ostjale, v.a kui Kaupmees ise tarnib Kauba Shoppa lattu komplekteerimiseks või muul sarnasel kokkuleppel, millisel juhul kannab Kauba Shoppa lattu toimetamise kulu Kaupmees;Kauba pakendi(-te) mõõtmed ja kaal;Kauba tarneaeg ja tarneviisid, valides Shoppa poolt pakutavate Transporditingimuste seast;Võimalikud eritingimused eritingimused (nt vanusepiirangud, minimaalsed ja maksimaalsed kogused, erilised käitlemis- või säilitamistingimused, tarbimisinfo, info võimalikest ohtudest, mida Kaup võib põhjustada vms);Võimalikud seotud tooted;Muu info Kauba kohta ulatuses ja korras, mis vastab seadustes ja õigusaktides sätestatud tarbijale lepingueelse teabe andmise kohustusele ja tarbijakaitseseaduses nimetatud tingimustele.

4.3. Kaupmees teab ja aktsepteerib, et eespoolnimetatud andmete avaldamine Admin keskkonnas loetakse Shoppale siduva müügipakkumise (võlaõigusseaduse mõistes oferdi) tegemiseks Kaupmehe poolt. Kaupmees kohustub selliselt pakutud Kaubad pakkumises esitatud tingimustel (sh hindadega) Shoppale müüma ja Shoppale või otse Ostjale tarnima.

4.4. Kui andmed on sisestatud või saadetud nõutavas formaadis, avaldab Shoppa andmed Kauba kohta Kodulehel. Kauba hinnale lisandub avaldamisel Marginaal ja käibemaks. Shoppal ei ole kohustust kõikide Kaupade kohta avaldatud andmeid ja informatsiooni enne avaldamist kontrollida.

4.5. Shoppal on õigus Kaupmehe pakutavaid Kaupu Kodulehel müügiks mitte avaldada ja juba avaldatud müügipakkumised eemaldada, kui need ei sobi kokku Shoppa kontseptsiooniga, või võivad tekitada maine- või finantskahju.

4.6. Kui Kaupade pakkumise tingimustes ilmnevad ebatäpsused või Kaupmees soovib pakkumises (sh pakutavates andmetes, tarne- või transporditingimustes) teha muudatusi või kui Kaubad on Kaupmehel lõppemas või lõppenud või Kaupade kättesaadavusega seondub muu takistus või häire, mis ei võimalda pakutud viisil või pakutud Kaupu tarnida, kohustub Kaupmees sellest koheselt Shoppat informeerima (tehes vastavad muudatused Admin keskkonnas). Kaupmees peab Kaupu müügiks pakkudes ja muudatusi tehes arvestama, et Kodulehel avaldatakse Kaupmehe poolt tehtud muudatused viivitusega. Kui Shoppale laekuvad Kauba ostmiseks Ostjate tellimused enne muudatuste avaldamist Kodulehel, on müügipakkumused Kaupmehe jaoks suhetes Shoppaga siduvad nendel tingimustel, nagu pakkumus oli Admin keskkonnas esitatud enne muudatuste tegemist.

4.7. Kaupmees võib kehtestada Kauba pakkumisele eritingimusi, mida Admin keskkond võimaldab (minimaalsed ja maksimaalsed tellitava Kauba kogused, Kauba eest vastutuse eritingimused, nõuded Kauba säilitamisele jms). Kui kaupmees soovib eritingimusi kehtestada peab ta need Admin keskkonnas kirja panema, vastasel juhul loetakse, et eritingimusi ei ole. Õigusaktides sätestatud Kauba suhtes kehtiva kohustusliku Ostja vanusepiirangu korral, on Kaupmehel kohustus see vanusepiirang Kauba pakkumises märkida selleks Admin keskkonnas ettenähtud kohas.

4.8. Kaupmehel ei ole õigust Kodulehel avaldatava müügipakkumise juurde lisada enda nime, veebiaadressi ega kontaktandmeid ega nõuda sellise info lisamist Shoppalt. Samuti ei ole Kaupmehel õigust enda kohta mis tahes reklaami tunnustele vastava info avaldamiseks ega nõuda sellise info avaldamist Shoppalt, v.a juhul kui koostöös Shoppaga viiakse läbi müügikampaania, mille tingimustes lepitakse eraldi kokku.

4.9. Shoppal on õigus Kauba hinda müügi edendamiseks või registreeritud Kodulehe kasutajatele soodustuste tegemiseks ühepoolselt alandada. Tehtud hinnaalandus arvestatakse maha Shoppa Marginaalist ning Kaupmehel on sõltumata Shoppa poolt tehtud hinnaalandusest õigus tasule Kauba eest tema poolt määratud hinnaga, kui kokku ei lepita teisiti (nt kampaaniate puhul).

4.10. Pooled võivad kokku leppida sooduskampaaniate läbiviimise tingimustes, millisel juhul lepitakse muuhulgas kokku Kaupmehe poolt Shoppale müüdava Kauba soodushind.

4.11. Shoppal on õigus Kaup Kodulehel müügist kõrvaldada nii ajutiselt kui püsivalt, kui Kaupmees teeb Kaubale muudes müügikohtades kampaaniat ja Shoppat pole kampaaniasse kaasatud, või pole Shoppa kampaania osapool.

4.12. Shoppal on õigus Kaupade Kodulehel eksponeerimisest keelduda või juba avaldatud Kaupade müügipakkumised Kodulehelt eemaldada, kui need ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele, headele kommetele või üldistele moraalinormidele, õigusaktidega on Kaupade müük keelatud või piiratud, Kaubad on varastatud või muul viisil nende omaniku valdusest tahtevastaselt välja läinud ja selline teave on Shoppale teatavaks saanud, Shoppale teadaolevalt on Kauba kohta avaldatud info väär või ebatäpne, Kaubad ei lähe kokku Kodulehe kontseptsiooniga või kui Shoppa muul põhjusel ei soovi Kaupu Kodulehel müügiks eksponeerida (näiteks: Kauba müümine ei ole tulus, või see tekitab majandusliku või maine kahju), Kaup on eelnevalt juba kasutuses olnud vms).

4.13. Shoppa võib mitte võimaldada Kaupmehel Admin keskkonna kaudu Müügilepingut sõlmida ja keelduda Kaupmehe Kaupade müügiks eksponeerimisest Kodulehel, kui Kaupmees rikub või on rikkunud Müügitingimusi või mõnda varasemalt sõlmitud Müügilepingut. Müügilepingu(te) sõlmimisest keeldumisest teavitatakse Kaupmeest Kaupmehe poolt Shoppale avaldatud e-posti aadressi kaudu saadetava teatega, milles on märgitud Müügilepingu(te) sõlmimisest keeldumise põhjus.

 

5. MÜÜGILEPINGU SÕLMIMINE JA KAUPADE TARNE

 

5.1. Müügilepingu sõlmivad omavahel Shoppa ja Kaupmees Shoppa poolt Ostjatelt Kodulehe kaudu saadud ostutellimuste alusel või Shoppa enda ostutellimuse alusel ja Kaupmehe poolt Shoppale pakutava hinnaga (hind enne Kauba hinnale Marginaali lisamist, vt punkt 4.2).

5.2. Shoppa edastab Ostjatelt laekuvate Kauba tellimuste alusel koostatud Shoppa ostutellimuse Kaupmehele Admin keskkonnas pärast Ostja tellimuse saamist ning lisaks teavitatakse Kaupmeest e-kirja teel iga ostutellimuse esitamisest.

5.3. Müügileping Shoppa ja Kaupmehe vahel loetakse sõlmituks Shoppa ostutellimuse Admin keskkonnas või e-kirja teel Kaupmehele edastamisega.

5.4. Müügilepingut ei sõlmita, juhul kui Kauba Kodulehel eksponeerimisel esineb mistahes põhjusel ilmne viga ja Ostja pidi ostutellimuse tegemisel aru saama, et tegemist on veaga (näiteks ilmselgelt vale müügihind jms) ning kui ka Shoppa saab tehingus Ostjaga arvestada, et Ostjaga ei ole Kauba müügiks lepingut sõlmitud.

5.5. Kaupmees kohustub esimesel võimalusel, kuid hiljemalt Shoppalt ostutellimuse saamisele järgneval esimesel tööpäeval, kinnitama Kauba tellimuse töösse võtmist, märkides Admin keskkonnas Kauba broneerituks. Kaupmees on igal juhul kohustatud tagama müügiks pakutava Kauba saadavuse selliselt, et Shoppal on võimalik järgida Kodulehel avaldatud tarneaega Kauba Ostjale tarnimisel.

5.6. Kui ostutellimus on töösse võetud, kohustub Kaupmees tellitud Kauba vajadusel pakkima ja vastavalt Müügilepingus kokku lepitud transporditingimustele ja kokkulepitud aja jooksul Shoppa vahelattu (andes Kauba üle Shoppa määratud transpordiettevõttele või tuues ise kauba Shoppa lattu) või, kui Shoppa soovib, otse Ostjani toimetama (andes Kauba üle Shoppa määratud transpordiettevõttele). Transpordiettevõtte teenuse kulud kannab Shoppa. Kaubad peavad olema alati Kauba originaalpakendis (v.a eelneval erikokkuleppel Shoppaga) ja need pakitakse ja sildistatakse Kaupmehe poolt vajadusel täiendavalt transpordiks, kui Kaup antakse üle otse Ostjani toimetamiseks.

5.7. Kaupmees kohustub Kauba müüma ja tarnimiseks ette valmistama selliselt, et Kauba Ostjale üleandmisel on järgitud kõiki seadustest ja õigusaktidest tulenevaid nõudeid, arvestades tarbijalemüügile kehtestatud rangeimaid nõudeid. Muuhulgas kohustub Kaupmees täitma ja tagama:
5.7.1.Et tehniliselt keerukale, ohtlikke aineid sisaldavale või kasutamisel erioskust nõudvale Kaubale on lisatud kasutusjuhend. Kasutusjuhend peab sisaldama Ostjale vajalikku teavet Kauba ohutuks, sihipäraseks ja säästlikuks kasutamiseks ning Kauba õigeks kokkupanemiseks, paigaldamiseks, ühendamiseks, hooldamiseks või säilitamiseks ja vajaduse korral ka hävitamiseks. Kui Kaup koosneb mitmest osast, lisatakse kasutusjuhendisse loetelu kauba juurde kuuluvatest osadest (komplekti koostisosad). Võõrkeelne kasutusjuhend peab olema tõlgitud eesti keelde vähemalt eelnimetatud ulatuses ja olema üheselt arusaadav. Kaupmees peab kasutusjuhendi ja selle eestikeelse tõlke Kauba juurde lisama paberil või muul püsival andmekandjal.5.7.2.Et tarnitaval Kaubal või selle müügipakendil või Kauba külge kinnitatud etiketil olev märgistus on selgesti loetav, arusaadav ja üheselt mõistetav ning et see vastab kõigile selle Kauba märgistuse kohta kehtestatud nõuetele.

5.8. Müügilepingu sõlmimise korral tasub Shoppa Kauba eest Kaupmehe poolt esitatud arve(-te) alusel. Kaupmehel ei ole õigust Müügilepingu täitmist Shoppale kinni pidada või seada Kaupade väljastamist sõltuvusse Kaupade eest eelnevalt tasumisega.

5.9. Kaupmees kohustub teavitama Shoppat tarneaja või muude kättetoimetamisega seonduvate tingimuste muutumisest viivitamatult ning Shoppa teavitab sellest Ostjat. Kui Kaup Kaupmehe laost puudub, kohustub Kaupmees Shoppat Admin keskkonna kaudu või muul viisil viivitamatult teavitama kuupäevast, millal Kaup saabub või juhul kui Kaupa ei ole võimalik enam hankida, siis sellest, et Kaup on otsas. Kui Kauba tarneaeg viibib või kui Kaup on otsas ja seda ei ole võimalik hankida, vastutab Kaupmees Shoppa ja kolmanda isiku nõuete eest vastavalt Müügitingimuste punktile 13.2.

5.10. Kui Ostja kaotab Kauba kättetoimetamisega hilinemise tõttu või tarneaja edasilükkamise tõttu huvi Kauba vastu, on tal õigus esitada Shoppale avaldus Müügilepingust taganemiseks, millisel juhul Shoppa taganeb ka Müügilepingust Kaupmehega. Kaupmees peab sellist taganemist alati võimaldama ning kandma punktis 13.2 nimetatud vastutust.

5.11. Juhul, kui Kaupa on võimalik tarnida ositi (näiteks mõni Kaup on laos olemas, kuid mõni mitte), võib Kaupmees Müügilepingu täita ja Kaubad tarnida ositi. Sellisel juhul on Kaupmehel kohustus Shoppat Admin keskkonnas teavitada, märkides, millised Kaubad on tarnimiseks laost broneeritud ja võimalik üle anda ning mis on tarnimata Kaupade tarnimise kuupäev. Ositi tarnimisele kohalduvad muuhulgas Müügitingimuste punktid 5.9 ja 5.10 (sh on Ostjal taganemisõigus, kui ta ei soovi Kauba ositi tarnimist).

5.12. Kokkuleppel Shoppaga on Kaupmehel võimalik anda Kaup Shoppale üle hilisemaks realiseerimiseks. Selleks sõlmitakse vastavad krediidilepingud ning Kaup võetakse arvele Shoppa laosüsteemis. Kaup jääb kuni Müügilepingu sõlmimiseni Kaupmehe omandisse. Shoppal on igal ajal õigus selline Kaup Kaupmehele tagastada ning Kaupmees kohustub selle Shoppa laost viie tööpäeva jooksul vastava teate saamisest ära viima.

5.13. Müügileping kehtib kuni Müügilepingust tulenevate Poolte kohustuste nõuetekohase täitmiseni.

 

6. OMANDI ÜLEMINEK

 

6.1. Omandiõigus Kaubale koos juhusliku hävimise ja kahjustumise riisikoga läheb Shoppale Kaupmehelt üle Kauba Shoppale üleandmise hetkest (või hetkest, kui see antakse üle Shoppa poolt saadetud transpordiettevõttele). Kaup loetakse Shoppale üle antuks Shoppa poolt Kauba vastuvõtmise ja Kauba saatelehe allkirjastamise hetkest arvates, või kui Kaup on üle antud Shoppa poolt saadetud transpordiettevõttele. Erandina ei lähe Kauba omand Shoppale üle koheselt Kauba Shoppale üleandmisel juhul, kui Kaupmees on toonud oma Kauba Shoppa lattu hoiustamiseks ja hilisemaks realiseerimiseks, millisel juhul läheb Kauba omandiõigus Shoppale üle peale Müügilepingu sõlmimist.

6.2. Omandiõigus Kaubale koos juhusliku hävimise ja kahjustumise riisikoga läheb Kaupmehelt otse Ostjale, kui Kaup toimetatakse Kaupmehe poolt otse Ostjale kätte. Kaup loetakse Ostjale üle antuks Ostja poolt Kauba vastuvõtmise ja Kauba saatelehe allkirjastamise hetkest arvates või kui Kaup toimetatakse kätte viisil, mis ei võimalda saatelehe allkirjastamist, siis hetkel, mil Ostja on Kauba faktiliselt kätte saanud. Kaup loetakse Ostjale üle antuks ka juhul, kui see antakse üle Ostja esindajale. Muuhulgas loetakse Ostja esindajaks Ostja elu- või asukohas asuvad täisealised isikud, kes Kaubad vastu võtavad.

 

7. ARVELDUSED

 

7.1. Kaupmees kohustub müüdud Kauba eest esitama arve Shoppale kahe tööpäeva jooksul pärast Kauba väljastamist Kaupmehe laost.

7.2. Kaupmees kohustub tagama, et arvel märgitud Kauba ostuhind ja muud tingimused vastavad Müügilepingule. Ostuhind on Kauba hind sisaldamata Shoppa Marginaali.

7.3. Shoppa kohustub Kauba eest Kaupmehele tasuma üksnes vastavalt nõuetekohaselt väljastatud arvele. Arve tasumise tähtaeg peab olema vähemalt 30 päeva arve väljastamisest.

 

8. MÜÜGIGARANTII JA PUUDUSTEGA KAUBAST TULENEVAD PRETENSIOONID

 

8.1. Shoppa ei vastuta ühelgi juhul mis tahes Kaupadel esinevate puuduste eest või Kaupade kohta antud valeinformatsiooni eest, kui sellise info edastas Shoppale Kaupmees.

8.2. Kaupmees on Shoppa ees vastutav Ostjate esitatud garantiinõuete ja pretensioonide täitmise eest vähemalt samamoodi, nagu juhul, kui Kaup müüdaks Kaupmehe poolt otse Ostjale. Kaupmees teab ja aktsepteerib, et tarbijatest (st eraisikutest) Ostjatele kehtivad võlaõigusseadusest tulenevad tarbija õigused. Garantiinõudeid ja pretensioone võivad Ostjad esitada ka otse Kaupmehele ja Kaupmees kohustub neid käitlema, nagu otse enda müüdud Kauba korralgi.

8.3. Kui Kaubale on ette nähtud müügigarantii, kohustub Kaupmees garantiitingimusi täitma ning puudustega Kauba ettenähtud tingimustel parandama, asendama või tagasi võtma. Kaupadele kehtivad müügigarantii tähtajad avaldab Kaupmees Admin keskkonnas ning need on toodud Kodulehel Kauba tooteinfo juures ja Kaubale lisatud garantiidokumendis. Kui Kaupmees ei teosta garantiitöid ise, kohustub ta Shoppat teavitama garantiitööde teostajast (sh garantiitööde teostaja nimi, kontaktandmed). Garantiitähtaeg algab Kauba Ostjale üleandmisest ja kehtib Kaubale lisatud garantiidokumendis näidatud perioodil. Ostja garantiinõude esitamise aluseks on Ostjale väljastatud müügiarve. Shoppa esitatud garantiinõude aluseks on Ostja esitatud garantiinõue.

8.4. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Ostjal ka muud seadusest tulenevad õigused. Ostja saab Kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. Kõikide selliste nõuete saamisel on Shoppal õigus esitada vastavad nõuded edasi Kaupmehe vastu ja Kaupmees on kohustatud sellised nõuded täitma. Ostja võib vastavad nõuded esitada ka otse Kaupmehele ning Kaupmees kohustub neid käitlema, nagu otse enda müüdud Kauba korralgi.

8.5. Sõltumata garantii olemasolust on tarbijast Ostjal õigus esitada Kauba lepingutingimustele mittevastavusest tingitud pretensioone kahe aasta jooksul arvates Kauba kättesaamisest. Kui Kaup on müüdud tarbijale, siis kuue esimese kuu jooksul Kaubal ilmnenud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas Müügilepingu sõlmimise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama Kaupmees.

8.6. Kaupmees kohustub rahuldama kõik põhjendatud pretensioonid kooskõlas õigusaktidest tulenevate nõuetega. Kaupmehel on õigus õigusaktides sätestatust kõrvale kalduda, kui õigusaktide nõuded ei ole kohustuslikud ning kõrvalekalle on Ostjat või Shoppat soodustav.

8.7. Kui puudus on tingitud Kaubast (näiteks toode on defektne) parandab Kaupmees puudustega Kauba või asendab Kauba lepingutingimustele vastava asjaga. Kui Kauba parandamine või asendamine ei ole võimalik või ebaõnnestub, kui Kaupmees keeldub õigustamatult asja parandamisest või asendamisest või ei tee seda mõistliku aja jooksul pärast talle lepingutingimustele mittevastavusest teatamist, on Shoppal õigus Müügilepingust taganeda.

8.8. Kõik kulud, mis seonduvad Kaupade parandamise või asendamisega või Kaupade tagastamisega käesolevas peatükis toodu kohaselt, kannab Kaupmees või seaduses sätestatud juhtudel Ostja.

8.9. Kui Ostja nõue või pretensioon kuulub rahuldamisele, kohustub Kaupmees Shoppale hüvitama kõik Ostjate poolt Kauba suhtes esitatud pretensioonidest tulenevad otsesed ja kaudsed kahjud.

 

9. MÜÜGILEPINGUST TAGANEMINE

 

9.1. Shoppal on õigus Kaupmehega sõlmitud Müügilepingust taganeda alljärgnevatel põhjustel:
9.1.1.Ostja ei tasu mis tahes Müügilepingus ette nähtud summat tähtaegselt, ei võta Kaupa vastu või ei rahuldata Ostja järelmaksutaotlust;9.1.2.kui ilmneb, et Ostjal puudus õigus Kauba ostmiseks (nt kui alaealine Ostja sõlmib lepingu alkoholi ostmiseks);9.1.3.tarbijast Ostja taganeb Kauba ostulepingust Shoppaga kasutades õigusaktidest tulenevat taganemisõigust, milleks ta on õigustatud ilma põhjust avaldamata (VÕS § 49 lg 1 alusel või seaduse muutudes muul sarnasel alusel);9.1.4.juhul kui Kaupmees kasutab Kaupade andmete sisestamisel XML liidestust ning Kauba hind Admin keskkonnas arvestatakse tehnilise vea tõttu valesti, kuid Müügileping loetakse sõlmituks;9.1.5.muul õigusaktides sätestatud põhjusel.

9.2. Shoppal on õigus Kaupmehega sõlmitud Müügilepingust taganeda alljärgnevatel Kaupmehest tulenevatel põhjustel:
9.2.1.Ostja õigustatult taganeb Kauba ostulepingust Shoppaga Kauba puudusest tuleneval põhjusel või põhjusel, mille eest vastutab Müügitingimuste või seaduse alusel Kaupmees - näiteks Ostja taganeb ostulepingust Kauba tarne hilinemise või tarneaja edasilükkamise tõttu, Kauba osalise tarne tõttu, Kaup ei vasta Kauba kättesaamisel ostulepingu tingimustele või Kodulehel avaldatud tingimustele vms;9.2.2.Müügitingimuste punktis 8.7 toodud juhul;9.2.3.Kui Kaup osutub võltsinguks karistusseadustiku mõttes;9.2.4.muul põhjusel, mille eest Kaupmees vastutab Müügitingimuste või õigusaktide alusel.

9.3. Kaupmehel ei ole õigust Shoppaga sõlmitud Müügilepingust taganeda.

9.4. Kui Shoppa taganeb Müügilepingust, kohustub Kaupmees tagastama Shoppale Müügilepingu alusel tasutud summa või juhul, kui taganemine on toimunud ainult osade Kaupade suhtes, siis nende Kaupade hinnale vastava summa 14 päeva jooksul arvates põhjendatud taganemisavalduse saamisest. Kaupmees kohustub Kauba tagasi võtma.

9.5. Kui Shoppa taganeb Müügilepingust punktist 9.2 tuleneval alusel (Kaupmehest tuleneval põhjusel), kohustub Kaupmees Shoppale hüvitama kõik kahjud, mis Shoppale tekivad tulenevalt Müügilepingust taganemisest ja Ostjapoolsest ostulepingust taganemisest.

9.6. Shoppa ei kanna vastutust mis tahes Müügilepingust taganemisega seonduva Kaupmehele tekkiva kahju eest.

 

10. INTELLEKTUAALNE OMAND

 

10.1. Koduleht ja kogu selle sisu, sh kuid mitte ainult kasutatav tarkvara, veebilehe graafika, kujundus, tekstid, pildid, kaubamärgid jms on Shoppa intellektuaalne omand või tema poolt litsentsi alusel kasutatav intellektuaalne omand. Kõik eespoolnimetatu on eraldi intellektuaalse omandi õiguste kaitse objektiks, mida ei ole Kaupmehel õigust Shoppa kirjaliku loata ühelgi juhul kasutada.

10.2. Kaupmees annab Shoppale õiguse kasutada Kaupade tutvustuse juures Kaupade fotosid, kirjeldusi, tähiseid, kaubamärke, visuaalset graafikat, tekste ja muud samalaadset Kaupmehele kuuluvat või Kaupmehe kasutuses olevat intellektuaalset omandit. Nende intellektuaalse omandi objektide Shoppale edastamisega loetakse, et nõusolek nende kasutamiseks Kodulehel sellises mahus ja viisil, nagu Shoppa peab vajalikuks, on antud. Shoppal ei ole ilma Kaupmehe kirjaliku loata õigust kasutada muid Kaupmehele kuuluvaid ning intellektuaalse omandi õigustega kaitstud objekte või Kaupmehe lubatud intellektuaalse omandi õigusega kaitstud objekte väljaspool Kodulehte või eesmärkideks, milleks kasutada andmine ei olnud mõeldud.

10.3. Punktis 10.2. nimetatud teoste, kaubamärgi jm intellektuaalse omandi kaitse objektide Shoppale edastamisega kinnitab Kaupmees, et tal on kõik vajalikud õigused nende kasutamiseks ja kasutusõiguse loovutamiseks Shoppale. Kui ilmneb, et Kaupmehel puudus omandiõigus või litsents, kohustub Kaupmees tegelema sellest tulenevatele nõuetele vastamisega ning hüvitama kõik sellega seonduvad kahjud ning vastutama kõikide kolmandate isikute nõuete rahuldamise eest, mis on esitatud Shoppale seoses Kaupmehe poolt edastatud kaubamärkide, teoste või muu intellektuaalse omandi õigusega kaitstud objektiga seonduvate õiguste rikkumise eest.

10.4. Shoppa on Kodulehel kasutatava tarkvara autoriks või litsentsihoidjaks. Kaupmehel ei ole lubatud tarkvara mis tahes viisil kasutada muuks, kui käesolevatest Müügitingimustest tulenevate eesmärkide täitmiseks.

 

11. ISIKUANDMED

 

11.1. Isikuandmete töötlemisel kohustuvad Shoppa ja Kaupmees lähtuma Privaatsus- ja andmekaitsetingimustest.

11.2. Shoppa kohustub edastama Kaupmehele Ostja isikuandmed vaid juhul, kui see on vajalik Müügitingimustest tulenevate kohustuste täitmiseks (nt Ostja aadress ja telefoni number, kui Kaup on vaja toimetada otse Kaupmehelt Ostjani, Ostja kontaktandmed Ostja pretensioonide lahendamisel vms).

11.3. Kaupmees kinnitab, et töötleb saadud isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega ega kasuta neid muul otstarbel, kui Müügitingimuste täitmiseks (sealhulgas ei edasta neid kolmandatele isikutele, tagab nende säilitamise piiratud juurdepääsuga andmebaasis, ei kasuta Ostjate kontaktandmeid enda reklaami, pakkumiste vms edastamiseks, kui kokku ei ole lepitud teisiti).

 

12. MUUD ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 

12.1. Pooled kohustuvad käituma üksteise suhtes heas usus ning hoiduma teineteise maine kahjustamisest.

12.2. Kaupmees kohustub tagama, et:
12.2.1.Shoppale müüdav Kaup on Kaupmehe laos olemas või seda on võimalik viivitusteta tellida ning seda on võimalik Shoppale või Ostjale, sõltuvalt millise transpordiviisi on Ostja pakutute hulgast valinud, üle anda. Selleks kohustub Kaupmees hoidma piisavat Kauba laovaru ja tagama, et Kauba laovaru lõppemisest või oodatavast lõppemisest tehakse vastav märge Admin keskkonnas või teavitatakse Shoppat piisava aja võrra ette, et Kauba Kodulehel pakkumine lõpetada;12.2.2.Admin keskkonnas sisestatud Kauba hind (hind müügiks Shoppale) on õige12.2.3.Kaup vastab Kaupmehe antud kirjeldusele ning väljendatud omadustele ja kvaliteedile või eeltoodu puudumisel vähemalt keskmisele, sellistele Kaupadele omasele kvaliteedile ning et Kaup on ohutu;12.2.4.Kauba kohta esitatud andmed tootekirjelduses, piltidel jms Kodulehel avaldatud info, samuti andmed Kauba sildil, etikettidel jms on õiged, vastates muuhulgas Kaubale;12.2.5.Kaubad on uued, so. need müüakse esmakasutusse (müüdav Kaup ei tohi olla kasutatud);12.2.6.Kaubad on nõuetekohaselt transpordiks pakendatud;12.2.7.Shoppale müüdava Kauba hind on selline, mis võimaldab Shoppal pakkuda Kodulehel Ostjatele Kaupu konkurentsivõimelise lõpphinnaga.12.2.8.Kaup ja selle tähistus vastab kehtivatele õigusaktidele (EU sertifikaadi olemasolu, kui see on nõutav);12.2.9.Kui Shoppa võimaldab Kaupade transporti ka väljapoole Eestit, kohustub Kaupmees seda transporditingimustes kinnitama ja tegema Shoppaga vajalikku koostööd selleks, et Kauba müük ja transport märgitud sihtkohta(desse) oleks võimalik.

12.3. Shoppa kohustub Kodulehega seoses tagama omapoolsete kohustuste nõuetekohase ja õigeaegse täitmise ning kohustub õigeaegselt ning nõuetekohaselt täitma endale Müügitingimustega võetud kohustused.

 

13. VASTUTUS

 

13.1. Kaupmees kohustub hoidma Shoppa puutumatuna kolmanda isiku, sh Ostjate nõuetest.

13.2. Kui ilmneb, et Kaupmees on rikkunud kohustust sisestada Admin keskkonda korrektseid andmeid (näiteks, kuid mitte ainult ebaõige tootekirjelduse või tarneinfo avaldamisega) või kui Kaupmees ei suuda tagada müügiks pakutava Kauba saadavust selliselt, et Shoppal on võimalik järgida Kodulehel avaldatud tarneaega Ostjale Kauba tarnimisel ja kui selle tõttu Ostja ostulepingust taganeb, on Shoppal õigus nõuda Kaupmehelt leppetrahvi summas, mis vastab antud Kauba arvestuslikule Marginaalile arvestades Ostjatest taganejate arvu ning täiendavalt kogu tekitatud kahju hüvitamist.

13.3. Kui Kaupmees pakub Kodulehe kaudu müügiks Kaupa hinnaga, mis ületab Kodulehel avaldatuna Kauba jaemüügihinda, millega Kaupmees ise Kaupa müüb, enam kui 5%, loetakse seda Shoppa maine kahjustamiseks. Sellisel juhul on Shoppal õigus nõuda Kaupmehelt leppetrahvi summas 100 eurot rikkumise kohta ning täiendavalt kogu tekitatud kahju hüvitamist. Hüvitatava kahju hulka loetakse muuhulgas saamata jäänud tulu, arvestatuna järgmiselt: rikkumisele eelneva viimase kuue kuu jooksul parima kuu keskmist tulu (jagatuna päeva kohta), mida Shoppa sai antud Kaupade müügist varem, kuid mille edasine saamine vähenes või peatus ajal, kui Kodulehel pakutav hind oli kõrgem Kaupmehe enda jaemüügihinnast või kui selline varasem tulu puudus, siis Kodulehel müüdavate sarnaste kaupade müügist Shoppa poolt saadavat keskmist tulu eelkirjeldatud sarnasel meetodil.

13.4. Intellektuaalse omandi või isikuandmete kaitse tingimuste rikkumisel kohustub Kaupmees tasuma Shoppale leppetrahvi summas 500 eurot ning hüvitama täiendavalt kogu rikkumisega tekitatud kahju.

13.5. Kui Kaupmees rikub rahalisi kohustusi Shoppa ees, on Shoppal õigus nõuda viivist 0,1% tasumata summast iga viivitatud päeva eest.

13.6. Shoppa ei vastuta Kaupmehe poolt Admin keskkonnas sisestatud informatsiooni eest ega sellele informatsioonile tuginevalt Kodulehel kajastuva eksliku informatsiooni tõttu tekkida võiva kahju eest, Kauba puudustest, Kauba või selle dokumentatsiooni nõuetele mittevastavusest tekkida võiva kahju eest või muu Kaupmehe vastutada olevast asjaolust tuleneda võiva kahju eest Ostjatele või kolmandatele isikutele. Sellise kahju eest vastutab Ostja ees Kaupmees või kui Ostja esitab nõuded Shoppa vastu, siis kohustub Kaupmees Shoppale hüvitama kogu kolmandate isikute nõuetest tuleneva kahju Shoppale.

13.7. Shoppa ei vastuta Kodulehe ja Admin keskkonna kasutamisel tekkida võivate viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad Shoppa kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu vääramatu jõud, elektrikatkestused, häired Kaupmehe või Shoppa internetiühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite (sh tarkvara) töös.

 

14. VÄÄRAMATU JÕUD

 

14.1. Müügitingimustest ja Müügilepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta rikkumiseks, kui selle põhjuseks oli vääramatu jõud. Vääramatu jõuna käsitlevad Pooled seaduses nimetatud asjaolusid.

14.2. Pool, kelle tegevus oma kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama teisele Poolele.

14.3. Kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas.

 

15. KONFIDENTSIAALSUS

 

15.1. Pooled on kohustatud hoidma saladuses nendele Müügitingimuste täitmise käigus teatavaks saanud konfidentsiaalset informatsiooni ja mitte avaldama seda ühelgi viisil kolmandatele isikutele ilma teise Poole kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud seadusega ette nähtud juhtudel. Konfidentsiaalseks informatsiooniks loevad Pooled Müügitingimuste ja Müügilepingute täitmisega teatavaks saanud teabe, mis ei ole kättesaadav üldsusele. Sealhulgas, aga mitte ainult, loetakse konfidentsiaalseks informatsiooniks teavet Müügitingimuste alusel arvestatava Marginaali kohta, Admin keskkonnas avaldatud teavet, mis tahes andmeid Ostjate kohta, Shoppa müügistrateegiate, planeeritavate toodete sooduskampaaniate jms kohta käivat teavet jms.

15.2. Pooled on kohustatud hoidma konfidentsiaalset informatsiooni saladuses tähtajatult.

 

16. KAUPLEMISE LÕPETAMINE

 

16.1. Shoppal on õigus Müügitingimusi, sh Kodulehe reegleid ühepoolselt muuta. Shoppa teavitab Kaupmeest uute Müügitingimuste ja/või Kodulehe reeglite muutumisest Admin keskkonnas uute tingimuste automaatse kuvamisega. Kui Kaupmees märgib muutunud Müügitingimused ja/või Kodulehe reeglid aktsepteerituks või jätkab Kodulehe kaudu kauplemist, loetakse ta uute tingimustega nõustunuks. Kui Kaupmees ei soovi kauplemist uutel tingimustel jätkata, kohustub ta sellest Shoppat viivitamatult teavitama.

16.2. Shoppa võib Müügitingimustes toodud alusel (nt punktid 4.5; 4.11; 4.12; 4.13) Kauplemise Kaupmehe ühe, mitme või kõikide Kaupade osas peatada, Kaupu müügiks mitte avaldada või kõrvaldada Kaupmehe Kauba müügilt. Seda ei loeta Kaupmehega kogu kauplemise lõpetamiseks.

16.3. Kummalgi Poolel on õigus käesolev teenuste osutamise ja kaupade müügi raamleping sõltumata põhjusest igal ajal korraliselt lõpetada, teavitades sellisest soovist teist Poolt kirjalikult või e-kirja teel. Teate saatmise päeval lõpeb Kaupmehe Kodulehe vahendusel kauplemise õigus.

16.4. Kauplemise lõpetamisel suletakse Kaupmehe ligipääs Admin keskkonnale.

16.5. Kauplemise lõpetamisel jäävad kehtima peatükist 10 (intellektuaalne omand), peatükist 11 (isikuandmed) ja peatükist 15 (konfidentsiaalsus) tulenevad õigused ja kohustused. Kauplemise lõpetamine ei vabasta Pooli mis tahes vastutusest ja kohustustest, mis on eelnevalt Müügitingimuste ja Müügilepingute alusel tekkinud.

16.6. Kauplemise lõpetamine ei vabasta Kaupmeest ühelgi juhul kohustusest täita sõlmitud Müügilepinguid, rahuldada Müügilepingutest tulenevad garantiikohustused, tähtaegsed ja põhjendatud pretensioonid ja täita muid Müügilepingutega seonduvaid kohustusi.

 

17. MUUD SÄTTED

 

17.1. Müügitingimustega nõustumisega kinnitab Kaupmees, et ta on tutvunud Müügitingimuste, sh Kodulehe reeglitega, nendest aru saanud ja kohustub neid järgima.

17.2. Kehtivad Müügitingimused esitatakse Kodulehel. Shoppa säilitab kõikide Müügitingimuste redaktsioonide tekstid. Varem kehtinud Müügitingimuste redaktsiooni saamiseks tuleb Shoppale edastada vastav päring.

17.3. Pooled kohustuvad üksteist Müügitingimustes ette nähtud aja jooksul või kui seda pole määratud, siis vähemalt mõistliku aja jooksul teavitama kõikidest asjaoludest, mille vastu teisel Poolel võiks oluline huvi olla.

17.4. Kõik Müügilepingute ja Müügitingimustega seonduvad teated tuleb edastada vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui Admin keskkonnas ei ole nähtud ette eraldi võimalust vastavate teadete edastamiseks. Kontaktandmete muutumisest kohustuvad Pooled teineteist koheselt teavitama. Teade loetakse Poole poolt kättesaaduks, kui see on saadetud teise Poole e-posti aadressile või avaldatud Admin keskkonnas. Teateid võib edastada ka kirjalikult Poole registrijärgsele aadressile ning need loetakse kättesaaduks viie tööpäeva möödumisel teate tähituna postitamisest.

17.5. Käesolevad Müügitingimused tühistavad kõik eelnevad suulised ja kirjalikud Kaupmehe ja Shoppa vahelised Kodulehel kauplemist puudutavad kokkulepped.

17.6. Shoppa tegevusele kohaldatakse Eesti õigust ning Müügitingimused ja Müügilepingud on koostatud ja sõlmitakse Eesti õiguse alusel.

17.7. Kõik Müügitingimustest ja Müügilepingu sõlmimisest ja täitmisest tekkinud vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendavad Pooled vaidluse Eestis, Harju Maakohtus.

17.8. Juhul, kui mõni Müügitingimuste säte osutub tühiseks või kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.

 

Kui teil on müügitingimuste osas veel küsimusi, siis palun võtke meiega ühendust:

  • 1Registreeri müüjaks
  • 2Lisa tooted müüki
  • 3Teeni tulu
Registreerin müüjaks

TASUTA!

 

Uuendan andmeid

Sulge