HIND

Tarneaeg

Kaubamärk

Trenažöörid (134 vastet)

HMS

Bie??nia LOOP12 MULTI to technologia XXI wieku. Nowoczesna i intuicyjna w obs??udze. Nowoczesny design bie??ni, potwierdza, ??e zosta??a zaprojektowana w najbardziej eleganckiej formie. Czynnikiem odr????niaj??cym ten model od reszty jest mo??liwo???? zamontowania stolika na konsoli. Dzi??ki stolikowi, po????czenie pracy i aktywno??ci fizycznej, teraz b??dzie mo??liwe. Pod????czenie stolika, ogranicza pr??dko???? bie??ni do 6 km/h, a wi??c obs??uga laptopa, w trakcie marszu nie b??dzie problemem. Na stoliku, znajduje si?? uchwyt na bidon lub kubek, jest r??wnie?? uchwyt na tablet. Dzi??ki specjalnemu panelowi sterowania, mo??emy w ka??dej chwili zwolni?? lub wy????czy?? bie??nie. Takie rozwi??zanie, jest ??wietn?? alternatyw?? dla pracy za biurkiem. Zdejmuj??c stolik, otrzymujemy klasyczne urz??dzenie, kt??re zosta??o przystosowane do prowadzenia intensywnego treningu, w warunkach domowych. Konstrukcja bie??ni, zapewnia komfortow?? przestrze?? do ??wicze??, a system amortyzacji z ??elu krzemionkowego, gwarantuje lekko???? i spr????ysto???? biegu oraz bezpiecze??stwo kolan. Ergonomiczny pulpit steruj??cy, umo??liwia wygodne zarz??dzanie ustawieniami, takimi, jak: czas, pr??dko????, dystans, kalorie oraz ilo???? krok??w. Szczeg??lnie przydatne s?? przyciski szybkiego wyboru program??w pr??dko??ci. Jednym ruchem mo??emy zmieni?? pr??dko???? na 3 lub 5km/h. Dzi??ki funkcji Bluetooth, bie??nie mo??emy po????czy?? z aplikacj?? FitShow, kt??r?? bez problemu pobierzemy na sw??j telefon, skanuj??c kod QR znajduj??cy si?? w instrukcji. Dzi??ki tej aplikacji, b??dziemy mogli na bie????co ??ledzi?? nasze treningi i zapisywa?? ich efekty, a w rezultacie analizowa?? post??py naszych ??wicze??. Ponadto, dzi??ki aplikacji mo??emy ustawi?? dogodny dla nas program treningowy i dzi??ki temu nie martwi?? si?? ju??, zmian?? pr??dko??ci. Dodatkowym plusem, s?? wbudowane g??o??niki oraz mo??liwo???? pod????czenia MP3 lub innego urz??dzenia, dzi??ki czemu mo??emy s??ucha?? w trakcie treningu, naszej ulubionej muzyki. Takie rozwi??zanie, gwarantuje przyjemny i bardziej efektywny trening. Kolejnym atutem bie??ni jest rozmiar, dzi??ki sk??adanej por??czy nie zajmuje du??o miejsca. Przestawianie LOOP12 MULTI r??wnie?? nie b??dzie problemem, dzi??ki zamontowanym k????kom transportowym, bez specjalnego wysi??ku, mo??emy porusza?? bie??ni?? pionowo oraz poziomo. LOOP12 MULTI to idealny wyb??r, dla ka??dego kto w domu, na niewielkiej przestrzeni, chce wykona?? trening aerobowy. Jest te?? rozwi??zaniem dla os??b, kt??re do tej pory nie zna??y sposobu, na po????czenie pracy z treningiem. Specyfikacja: Moc silnika: 2.5 HP (930W) Zakres pr??dko??ci (km/h): 1 ÷ 12 Zakres pr??dko??ci przy za??o??onym stoliku (km/h): 1 ÷ 6 Wymiary pasa bie??nego: d??ugo???? (mm): 1250 szeroko???? (mm): 450 Komputer (pomiar): czas: tak dystans: tak pr??dko????: tak kalorie: tak Ilo???? krok??w Komputer (wyposa??enie dodatkowe): bluetooth: tak odtwarzanie MP3: tak g??o??niki: tak Wyposa??enie dodatkowe: rolki lub k????ka transportowe: tak stolik montowany do konsoli Wymiary bie??ni (roz??o??ony): d??ugo???? (mm): 1515 szeroko???? (mm): 770 wysoko???? (mm): 1010 Mo??liwo???? sk??adania bie??ni: tak Wymiary bie??ni (z??o??ony): d??ugo???? (mm): 1581 szeroko???? (mm): 770 wysoko???? (mm): 138 Wymiary stolika: d??ugo???? (mm): 405 szeroko???? (mm): 842 Komputer (funkcje): obs??uga aplikacji mobilnych: tak / Fit Show Maksymalna waga u??ytkownika (kg): 120 Waga produktu (kg): 43 Uwagi: Nie przeznaczona do u??ytku komercyjnego Gwarancja 24 miesi??ce

1 639 €Järelmaks al 38 €/kuu
Võrdle

Rowerek magnetyczny M6152 HMS PREMIUM, to sprz??t fitness, kt??ry idealnie sprawdzi si?? podczas treningu w domu. Jazda na rowerku stacjonarnym, jest niczym innym jak treningiem cardio, czyli treningiem wytrzyma??o??ciowym, maj??cym na celu popraw?? wydolno??ci serca. Mo??na pokusi?? si?? o stwierdzenie, ??e taka forma treningu, jest jedn?? z najprostszych i najbardziej bezpiecznych z grupy zaj???? cardio. Dzi??ki systemowi oporu elektromagnetycznego, ??wiczenia s?? ciche, a tym samym, nie przeszkadzaj?? innym osobom w Twoim otoczeniu. Rower posiada 16-stopniow?? regulacj?? oporu, dzi??ki czemu mo??emy dostosowa?? trening, do ka??dego poziomu zaawansowania. Funkcjonalny oraz nowoczesny komputer, zlicza i prezentuje wszystkie najwa??niejsze parametry treningu. Posiada r??wnie??, ????cznie 9 wbudowanych program??w. Daje to mo??liwo????, wybrania programu, kt??ry b??dzie odpowiada?? indywidualnym celom treningowym. M6152, to solidna, stabilna konstrukcja. Stopki poziomuj??ce, pomog?? r??wno ustawi?? sprz??t, a zamontowane k????ka transportowe u??atwi?? jego przemieszczanie. Regulowane siode??ko, czy te?? wygodne peda??y z regulowanymi paskami, to kolejne atuty tej niezwykle udanej konstrukcji. Rowerek M6152 HMS PREMIUM, to uniwersalny sprz??t, kt??ry dzi??ki niewielkim rozmiarom i wadze, znajdzie swoje miejsce w ka??dym domu, nawet na niewielkiej przestrzeni. Specyfikacja: Typ: pionowy Klasa u??ytkowania: H Rodzaj oporu: elektromagnetyczny Rodzaj regulacji oporu: automatyczny Ilo???? poziom??w regulacji oporu: 32 Waga ko??a zamachowego (kg): 6 P??aszczyzna regulacji siode??ka: w pionie i poziomie Regulacja kierownicy: pochylenie Od siode??ka do peda????w (mm): 820 - 1080 Spos??b regulacji siode??ka: p??ynnie w poziomie, w pionie skokowo 9 poziom??w Komputer (pomiar): czas: tak dystans: tak pr??dko????: tak puls: tak kilod??ule: tak watt: tak RPM: tak Wymiary wy??wietlacza (mm): 140 x 90 Wyposa??enie dodatkowe: sensory do pomiaru pulsu: tak odbiornik pasa telemetrycznego: tak miejsce na urz??dzenie mobilne: tak rolki lub k????ka transportowe: tak stopki poziomuj??ce: tak Wymiary rowerka (roz??o??ony): d??ugo???? (mm): 1280 szeroko???? (mm): 610 wysoko???? (mm): 1555; 1425 ??? bez podk??adki na urz??dzenie mobilne Komputer (funkcje): RECOVERY: tak HRC: tak WATT: tak wbudowane programy treningowe: tak ????czna ilo???? program??w: 9 ilo???? wbudowanych program??w treningowych: 3 ilo???? indywidualnych program??w treningowych: 1 Maksymalna waga u??ytkownika (kg): 120 Waga produktu (kg): 48 Uwagi: Nie przeznaczony do u??ytku komercyjnego Gwarancja 24 miesi??ce

979 €Järelmaks al 24 €/kuu
Võrdle
 
 

Uuendan andmeid

Sulge